deenesfrhuitrupl

Konta bankowe obowiązujące od 02.01.2008 r.

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A., ul. Goleszowska 6

Nazwa beneficjenta rachunku:
Dzielnica Śródmieście m.st. Warszawy, ul. Nowogrodzka 43, 00-691 Warszawa,
NIP: 526-26-54-610


UWAGA! STARE RACHUNKI (Pekao S.A.) ZOSTANĄ OSTATECZNIE ZAMKNIĘTE W DNIU 20 CZERWCA 2011 R. Oznacza to, że wpłaty na stary rachunek zostaną ujęte w księgach rachunkowych Urzędu do tego dnia. Po tym terminie wszelkie należności zostaną uznane za nieuregulowane.


ZAPEWNIAMY O AKTUALNOŚCI RACHUNKÓW UMIESZCZONYCH NA STRONIE


rachunek bieżący

85 1030 1508 0000 0005 5002 8018

sprzedaży mienia komunalnego
opłaty targowej (zaległości)
opłat administracyjnych za czynności urzędowe
opłat za najem i dzierżawę nieruchomości
opłat za nabycie nieruchomości (gruntu)
opłat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności
opłat za wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej
opłat za materiały przetargowe
innych opłat
za wyjątkiem opłaty skarbowej i opłaty za wieczyste użytkowanie gruntu


Rachunek opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (OZGOK):

Dla każdego właściciela lub zarządcy nieruchomości składającego deklarację został ustalony indywidualny numer rachunku bankowego, dlatego też wpłaty z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi winny być dokonywane na indywidualne konta wskazane w pokwitowaniu przyjęcia deklaracji.

lub na rachunek ogólny:
(wpisując w tytule przelewu OZGOK oraz dane identyfikujące składającego deklarację i adres nieruchomości):

44 1030 1508 0000 0005 5002 8077


opłaty za wieczyste użytkowanie gruntu

Począwszy od 2013 roku dla każdego użytkownika wieczystego gruntu położonego na terenie dzielnicy Śródmieście, którego właścicielem jest m. st. Warszawa, został ustalony indywidualny numer rachunku bankowego, dlatego też wpłaty z tytułu opłat rocznych winny być dokonywane na indywidualne konta wskazane w informacjach wysłanych do użytkowników wieczystych.

lub na rachunek:
opłaty za wieczyste użytkowanie gruntu 41 1030 1508 0000 0005 5001 0186


konta podatkowe

Począwszy od 2012 roku dla każdego podatnika podatku od nieruchomości osób fizycznych został ustalony indywidualny numer rachunku bankowego, dlatego też wpłaty z tytułu podatku od nieruchomości winny być dokonywane na indywidualne konta wskazane w decyzjach ustalających wymiar podatku od nieruchomości 
lub na rachunek:
podatek od nieruchomości osób fizycznych 16 1030 1508 0000 0005 5001 0151

* * *

podatek od nieruchomości osób prawnych 63 1030 1508 0000 0005 5001 0178

podatek od posiadania psów 85 1030 1508 0000 0005 5002 8018

podatek od środków transportowych 38 1030 1508 0000 0005 5001 0143

opłata targowa 85 1030 1508 0000 0005 5002 8018


opłata skarbowa 60 1030 1508 0000 0005 5001 0038

dla płatności z zagranicy:
SWIFT CODE: "CITIPLPX"
IBAN: "IBAN(spacja)PL60 1030 1508 0000 0005 5001 0038"


opłaty komunikacyjne 07 1030 1508 0000 0005 5001 0119

prawo jazdy, tablice rejestracyjne, dowód rejestracyjny, znaki legalizacyjne, pozwolenie czasowe, nalepki kontrolne


opłaty i kary za usunięcie drzew i krzewów 13 1030 1508 0000 0005 5001 0399

rozliczenia kosztów związanych z ochroną środowiska opłat za usunięcie drzew i kary za wycięcie drzew bez decyzji


depozyty 60 1030 1508 0000 0005 5001 0135

wadium kaucji gwarancyjnej zabezpieczenia należytego wykonania umowy


udostępnienie danych osobowych 38 1030 1508 0000 0005 5001 0046

opłaty za udostępnienie danych osobowych


Opłaty za koncesje alkoholowe 82 1030 1508 0000 0005 5001 0224


fundusz socjalny 82 1030 1508 0000 0005 5001 0127

spłaty pożyczek z ZFŚS pracowników

print